Icon flutuante whatsapp white Agendar por WhatsApp Icon calendar Agendar Online
Ico units page

Nossas Unidades

Cariru

Cariru

Avenida Kiyoshi Tsunawaki, 100 - Cariru, Ipatinga, MG, 35160157

(31) 3801 3600

Centro

Centro

Rua Uberlândia, 240 - Centro, Ipatinga, MG, 35160024

(31) 3801 3600

Novocentro

Novo Centro

Rua Zita Soares de Oliveira, 212 - Centro, Ipatinga, MG, 35160007

(31) 3801 3600